Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawna: Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo  oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

DOTYCZY  KANDYDATÓW  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  O  PRZYJĘCIE  DO  SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 121 z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI

ZASADY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO

  1. Do Przedszkola Samorządowego w Krakowie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych  na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
  2. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Miejskiej Kraków mogą być przyjęci do Samorządowego Przedszkola nr 121 z Oddziałami Integracyjnym  jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Miejska Kraków nadal dysponuje wolnymi miejscami.
  3. Do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 przyjmowani są kandydaci urodzeni  w latach 2016, 2015, 2014, 2013.
  4. Kandydaci urodzeni w roku 2013 objęci są  rocznym obowiązkowym  przygotowaniem przedszkolnym.
  5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja  Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora  Przedszkola.
  6. Składanie wniosków, wraz z załącznikami potwierdzającymi Kryteria, przez rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami  Integracyjnymi w roku szkolnym 2019/2020   od 1 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.
  7. Wnioski przyjmuje Dyrektor Przedszkola według poniższego harmonogramu :

Poniedziałek – 7:00 – 16:30

Wtorek  – 8:00 – 12:00

Czwartek  –   8:00 – 15:00

Piątek (29.03.2019r.) – 8:00 – 14:00

Lub w innym dogodnym dla rodziców terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Wnioski dostępne będą:

Kryteria Główne

Kryteria Dodatkowe

Kryteria  o których mowa wyżej mają różną wartość, którą się sumuje.

 Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia  potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów głównych i kryteriów dodatkowych.

Wymagane dokumenty mogą być złożone w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym.

Szczegółowych  informacji i odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości rodziców można zasięgnąć u Dyrektora tel : (12)637-43-02  lub (12)636-75-40

Elektroniczny system rekrutacyjny zostanie uruchomiony 1 marca br. Na stronach serwisu dla rodziców: https://krakow.formico.pl dostępne będą: szczegółowe zasady rekrutacji, oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (w tym oddziałów “0”) przy szkołach podstawowych oraz elektroniczny wniosek o przyjęcie.


>> Powrót...
Wielkość fontu
Kontrast