Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DOTYCZY KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO 
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 121 z ODDZIAŁAM INTEGRACYJNYMI
Podstawa prawna: Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203).
ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1. Do Samorządowego Przedszkola w Krakowie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Miejskiej Kraków mogą być przyjęci do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Miejska Kraków nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.
3. Do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 przyjmowani są kandydaci urodzeni w latach 2018, 2017, 2016, 2015.
4. Kandydaci urodzeni w roku 2015 objęci są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora
6. Składanie wniosków, wraz z załącznikami potwierdzającymi Kryteria, przez rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2021/2022 od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. do godziny 15:00.
7. Wnioski przyjmuje Dyrektor Przedszkola według poniższego harmonogramu:
Poniedziałki: 01.03.2021, 15.03.2021, 22.03.2021, 29.03.2021 w godzinach: 7:00 –16:30
Wtorki: 02.03.2021, 16.03.2021, 23.03.2021, 30.03.2021 w godzinach: 8:00 – 12:00
Czwartki: 04.03.2021, 11.03.2021, 18.03.2021, 25.03.2021 w godzinach: 8:00 – 15:00
lub w terminie wcześniej uzgodnionym telefonicznie z Dyrektorem Przedszkola.
Wnioski dostępne będą:
• na stronie portaledukacyjny.krakow.pl
• w sekretariacie lub u Dyrektora Przedszkola.
Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów głównych i kryteriów dodatkowych.
Wymagane dokumenty mogą być złożone w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica /opiekuna prawnego kandydata.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym.
Szczegółowych informacji i odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości rodziców można zasięgnąć u Dyrektora.
Tel.: (12) 637–43–02 lub (12) 636–75–40
Elektroniczny system rekrutacyjny zostanie uruchomiony 1 marca br. Na stronach serwisu dla rodziców: https://krakow.formico.pl dostępne będą: szczegółowe zasady rekrutacji, oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (w tym oddziałów “0”) przy szkołach podstawowych oraz elektroniczny wniosek o przyjęcie.

 


>> Powrót...
Wielkość fontu
Kontrast