Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

O nas

Get Adobe Flash player


KONCEPCJA PRACY

Samorządowego Przedszkola nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi

w Krakowie na lata 2017-2022

 Oświata jest ściśle związana z wizją przyszłego pokolenia, edukacja musi się więc opierać na wizji przyszłości. Kluczem do XXI wieku a zarazem ideą edukacji jest uczenie się przez całe życie. W XXI wieku edukacja nie sprowadza się tylko do zgromadzenia zapasu wiedzy by później z niego korzystać. Dziś przez całe życie musimy aktualizować, wzbogacać   swoją wiedzę i umiejętności by móc dostosowywać się do zmieniającego się świata. Obecna koncepcja edukacji zakłada przygotowanie dziecka tak, by nie było ono odbiorcą przyszłości ale jej twórcą.

Przedszkole  XXI  wieku  to  miejsce  gdzie  wspomaga  się  indywidualny  rozwój  dziecka,  wprowadza  w  zasady  życia  społecznego,  rozwija  zainteresowania  i  uzdolnienia  oraz  przygotowuje  dziecko  do  samodzielnego  zdobywania  wiedzy  i aktywnego  poznawania  świata.

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

 1. Prawo oświatowe z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 95 i 949)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

CELE  STRATEGICZNE  PRZEDSZKOLA

 1. Zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju.
 2. Wspieranie wychowanków we wszystkich sferach rozwoju z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.
 3. Indywidualizowanie aktywności dzieci, w celu wyrównywania szans edukacyjnych.
 4. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej).
 5. Rozwijanie samodzielności dziecka.
 6. Poszukiwanie efektywnych form i metod rozwijających potencjał twórczy dzieci.
 7. Wyposażenie dzieci w wiedzę dotyczącą bezpiecznych zachowań, w nawyki unikania, zapobiegania i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 8. Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań.
 9. Dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka   o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych.
 10. Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.
 11. Promowanie oferty edukacyjnej przedszkola w środowisku lokalnym.

ZADANIA   PRZEDSZKOLA  NA LATA 2017 – 2022

 1. Efektywna edukacja, opieka i wychowanie  dzieci z uwzględnieniem treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego” oraz   udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Wspomaganie rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych.
 3. Skuteczne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 4. Podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw prospołecznych .
 5. Współpraca z rodziną w celu zintegrowania oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych.

CELE

Dziecko :

 • jest akceptowane takim jakim jest;
 • czuje się bezpieczne;
 • poznaje swoje prawa i obowiązki;
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces;
 • uczy się dostrzegać swoje mocne i słabe strony;
 • uczy się dostrzegać potrzeby innych;
 • osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie z powodzeniem nauki w szkole.

Rodzice:

 • otrzymują od nauczycieli obiektywną i rzetelną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka;
 • podejmują współpracę z nauczycielami i specjalistami: logopedą, pedagogiem specjalnym, socjoterapeutą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej mając na uwadze dobro dziecka;
 • czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

Nauczyciele :

 • są aktywni i twórczy;
 • współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • aktywnie realizują  zadania przedszkola określone w dokumentach;
 • realizują programy własne;
 • doskonalą własną wiedzę i warsztat pracy przez uczestniczenie  w WDN  i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;
 • podnoszą kwalifikacje zawodowe;
 • dzielą się doświadczeniem i wiedzą z innymi nauczycielami;
 • monitorują efektywność własnej pracy;
 • prowadzą obserwacje rozwoju dzieci, które wykorzystują w pracy wychowawczo – dydaktycznej.

MODEL  ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować  w roli ucznia.

Wykazuje:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego;
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego;
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania;
 • umiejętność koncentracji, wytrwałość w pracy przez dłuższy czas;
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami;
 • umiejętność współpracy w grupie (podporządkowanie się poleceniom, normom, współpraca z innymi);
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań;
 • samodzielność;
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z rówieśnikami).

Posiada:

 • zdolność do obdarzania dorosłych uwagą i porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych;
 • podstawową wiedzę o świecie;
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia.

Potrafi:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć, odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.

Rozumie, zna:

 • obowiązki i prawa dziecka , respektuje prawa innych;
 • podstawowe zasady: bezpieczeństwa, higieny osobistej, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną;
 • zasady kultury współżycia , postępowania;
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe;
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

Nie obawia się :

 • występować publicznie;
 • wykazywać inicjatywę w działaniu;
 • wyrażać swoich uczuć;
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami.

 Nauczyciele, aby zrealizować zadania i osiągnąć  cele  realizują:

 • Przedszkolny zestaw programów zatwierdzony do użytku;
 • Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne;
 • Plany Udzielania Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej;
 • Programy własne:

– adaptacyjny  „ Łagodnie przekroczmy próg  przedszkola”,

– edukacyjny „ Mówię nie temu co złe”,

– edukacyjny  „ Rozwijanie inteligencji emocjonalnej”,

– regionalny  „ Znam swoje korzenie , osiedle, miasto, kraj, w którym żyję”,

Innowacje pedagogiczne:

– metodyczna  „Zabawy z psem terapeutą”,

– organizacyjna „ Łagodnie przekroczmy próg przedszkola”,

– organizacyjno – metodyczna „ Wolontariusze z Unii Europejskiej w Przedszkolu  Nr 121”.

Zajęcia dodatkowe bezpłatne:

1.Rozwijające zainteresowania dzieci:

– „Mali odkrywcy”;

– „Radosne zabawy z plastyką”.

2. Rozwijające zdolności dzieci:

– „ Aktorskie”,

– „ Plastyczne”,

– „ Taneczne”.

Zasoby, które wykorzystujemy

Zasoby ludzkie:

 • wysoko wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i twórcza kadra pedagogiczna;
 • logopeda, pedagodzy specjalni, socjoterapeuta, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej;
 • wolontariusze z różnych krajów Unii Europejskiej.

Zasoby materialne:

 • kolorowe, obszerne sale zabaw;
 • gabinety specjalistów, wyposażone w programy komputerowe, pomoce i sprzęt specjalistyczny;
 • pomoce dydaktyczne, naukowe, zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci;
 • duży ogród.

Zasoby, których potrzebujemy:

Zasoby materialne:

 • zlikwidowanie barier architektonicznych wewnątrz i na zewnątrz budynku;
 • zorganizowanie ścieżki edukacyjnej i ścieżki zdrowia w ogrodzie przedszkolnym.

 


INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

Przedszkole usytuowane jest w pobliżu przystanków:
MPK – A 102, A 130,  A 140,A 144, A 194
PKP – Łobzów  SKA

Od 2002 r. wolontariusze z UE realizują program Erasmus.

Od 1 września 2000 r. funkcjonują w naszym przedszkolu oddziały integracyjne, do których uczęszczają dzieci w normie rozwojowej oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych.

Od 1995 r. realizują u nas praktyki zawodowe studentki Akademii Pedagogicznej o specjalności pedagogika przedszkolna i od 2000 pedagogika specjalna.

Dbamy o utrzymanie więzi emocjonalnej dziecka z nauczycielem, dlatego preferujemy prowadzenie oddziału przez nauczyciela począwszy od grupy dzieci trzyletnich do podjęcia przez nich nauki w szkole.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych, 3-4 latków:

 6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne,

8.00 – 8.15

zabawy dowolne podejmowane przez dzieci,

8.15 – 8.20

zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela,

8.20 – 8.40   

przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, higieniczne, śniadanie, mycie zębów,

8.40 – 9.10

zabawy dowolne podejmowane przez dzieci,

9.10 – 9.35

zajęcia dydaktyczne o dominacji umysłowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej organizowane przez nauczyciela,

9.35 – 9.45

czynności samoobsługowe w szatni – ubieranie się,

9.45 – 11.05

pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie, parku, spacery, wycieczki, 

11.05 – 11.15

czynności samoobsługowe w szatni – rozbieranie się i ubieranie się,

11.15 – 11.30

zabawy dowolne podejmowane przez dzieci,

11.30 – 13.00

przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, samoobsługowe, obiad, relaksacja przy muzyce, bajkach,

13.00 – 14.15 

leżakowanie,

14.15 – 14.45

ubieranie się, czynności samoobsługowe, higieniczne, podwieczorek,

14.45 – 14.50

zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela,

14.50 – 17.30

zajęcia dodatkowe bezpłatne, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, zajęcia wspomagające organizowane przez nauczyciela, rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych, 5-6 latków:

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci zabawy dowolne,

8.00 – 8.15

zabawy dowolne podejmowane przez dzieci,

8.15 – 8.25

zestaw ćwiczeń porannych,

8.25 – 8.35

przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne,

8.25 – 8.30

śniadanie, mycie zębów,

8.30 – 9.00

zabawy dowolne podejmowane przez dzieci,

9.20 – 10.10

zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela (umysłowe, ruchowe, muzyczne, plastyczne),

10.10 – 10.20

czynności samoobsługowe w szatni – ubieranie się,

10.20 – 11.20

pobyt dzieci na świeżym powietrzu: zabawy organizowane przez nauczyciela
w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze i inne, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym wg zainteresowań dzieci,

11.20 – 11.30

czynności samoobsługowe w szatni -przebieranie się,

11.30 – 12.15

przygotowanie do obiadu czynności higieniczne, samoobsługowe, obiad,

12.15– 12.35

relaksacja,

12.35 – 13.00

zabawy dowolne podejmowane przez dzieci,

13.00 – 14.15

zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie, zajęcia wspomagające organizowane przez nauczyciela, praca z dzieckiem zdolnym i wykazującym deficyty rozwojowe,

14.15 – 14.30

zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela, czynności higieniczno – porządkowe,

14.30 – 15.00

przygotowania do podwieczorku, czynności samoobsługowe, podwieczorek,

15.00 – 17.30

zabawy dowolne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie,  zajęcia wspomagające organizowane przez nauczyciela, zajęcia dodatkowe wg. harmonogramu, rozchodzenie się dzieci.

Prawa i obowiązki rodziców
Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • Przestrzeganie statutu przedszkola,
 • Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 • Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji,
 • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
Rodzice mają prawo do:

 • Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
 • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
 • Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.
>> Początek
Wielkość fontu
Kontrast