Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

OfertaLiczba wszystkich miejsc: 110


Godziny otwarcia:  6:30 – 17:30

Atuty Przedszkola:

 •  Duże sale dziecięce wyposażone w kolorowe meble,
 • Przedszkole posiada duży ogród,
 • Przedszkole prowadzi oddziały integracyjne,
 • Różnorodne zabawki i pomoce dydaktyczne,
 • Duży ogród wyposażony w nowoczesny sprzęt,
 • Własna kuchnia domowa (nie catering),
 • Oddziały integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych,
 • Podjazd dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo,
 • Wolontariusze z Unii Europejskiej pracujący w ramach programu „Młodzież w Działaniu”,
 • Doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w tym nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy specjalni, logopeda,
 • Przedszkole zatrudnia socjoterapeutę oraz nauczyciela gimnastyki korekcyjnej.

Współpraca z rodzicami:

 • zebrania ogólne,
 • zebrania grupowe,
 • spotkania grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • uroczystości okolicznościowe (wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołaj, festyny rodzinne),
 • spotkania i prelekcje ze specjalistami (psycholog, logopeda, inni),
 • konsultacje indywidualne, telefoniczne i mailowe,
 • informowanie rodziców o indywidualnym rozwoju dziecka.

Atrakcje dla dzieci w postaci:

 • odwiedzin św. Mikołaja,
 • teatrzyków na terenie przedszkola,
 • zabawy karnawałowej prowadzonej przez wodzireja,
 • zabawy z okazji Dnia Dziecka,
 • uroczystego obchodzenia imienin i urodzin w grupie,
 • wycieczek do teatru, kina, muzeów,
 • wycieczki poza Kraków (fabryka bombek, fabryka cukierków, Kopalnia Soli w Wieliczce i Bochni, Park Dinozaurów w Zatorze, wioska indiańska w Jaworznie, gospodarstwa agroturystyczne),
 • warsztatów prowadzonych przez nauczycieli i firmy zewnętrzne.

Oferta edukacyjna

 • Pracujemy aktywizującymi metodami pracy:
  – Zajęcia rozwijające sferę intelektualną prowadzone są metodami:rozwijanie mowy i myślenia wg koncepcji M.Kielar-Turskiej, nauka czytania Metodą Dobrego Startu, nauka czytania odimienną metodą I. Majchrzak, edukacja matematyczna wg prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskej ,gimnastyka mózgu metodą P. Dennisona,
  – Zajęcia rozwijające sferę ruchową prowadzone są metodami: gimnastyka rytmiczna wg A. i M. Kniessów, gimnastyka ekspresyjna wg C. Orfa i R. Labana, ruch rozwijający wg W. Sherborne, pedagogika zabawy.
 • Realizujemy Programy własne:
  – profilaktyczno-wychowawczy pt. „Pozwól mi stać się wartościowym człowiekiem”
  – adaptacyjny pt. „Łagodnie przekroczmy próg przedszkola”
 • Realizujemy innowacje pedagogiczne:
  – metodyczne: „Zabawy z psem terapeutą”; “Hipoterapia”
  – organizacyjna: „Łagodnie przekroczmy próg przedszkola”
  – organizacyjno-metodyczna: „Wolontariusze z UE w Przedszkolu Nr 121”
 • Realizujemy projekty edukacyjne:
  – “ogród w czterech porach roku”‘
 • Oferujemy zajęcia dodatkowe bezpłatne rozwijające zainteresowania dzieci:
  zabawy muzyczno-ruchowe, odkrywanie świata przez doświadczenie, radosne zabawy z plastyką, zajęcia ruchowo – grafomotoryczne,
 •  Zajęcia rozwijające zdolności dzieci:muzyczne, taneczne, plastyczne, teatralne.

Wyróżnia nas panująca w przedszkolu rodzinna atmosfera, którą zbudowaliśmy na wzajemnym zaufaniu i ścisłej współpracy nauczycieli i rodziców.
Od 16 lat jesteśmy przedszkolem ćwiczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

OPŁATA   ZA   PRZEDSZKOLE

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (tzw. czesne) oraz za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym (art. 52 ust. 15 ww. ustawy- Dz.U. z 2017 poz. 2203)

Należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków stanowią świadczenia pieniężne wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następujące w drodze uchwały Rady Gminy w Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje uchwała Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Natomiast wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

Na mocy ww. przepisów rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie i na wskazany rachunek bankowy za:

 1. korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin dziennego czasu pobytu dziecka (dziecko może korzystać z usług przedszkola w zakresie

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie t.j. od 8:00 – 13:00), do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę korzystania.

Dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata o której mowa powyżej wynosi– 0,50 zł.

Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i  Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata o której mowa powyżej wynosi– 0,00 zł.

Wyżywienie dziecka w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków. Na podstawie art. 106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ustalono od kwietnia 2020 r. za zgodą Wydziału Edukacji UMK stawkę żywieniową w wysokości 8,00 złotych, w tym:

 • śniadanie -2,00 zł;
 • obiad – 4,80 zł;
 • podwieczorek 1,20 zł.

Dyrektor przedszkola, w drodze czynności materialno – technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego oraz liczby spożytych posiłków i przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu stosowny rachunek.

Opłaty za przedszkole można dokonać :

– na poczcie

– w banku

– przez internet.

Numer konta bankowego : 92 1020 2892 0000 5802 0590 4349

Opłaty za przedszkole należy dokonać  za cały miesiąc z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

Nieuiszczenie należytej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.

W związku z powyższym należy dbać o terminowe uiszczanie należności.

>> Początek
Wielkość fontu
Kontrast