Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DOTYCZY  KANDYDATÓW  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ O  PRZYJĘCIE  DO  SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 121 z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

ZASADY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO

  1. Do Przedszkola Samorządowego w Krakowie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
  2. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Miejskiej Kraków mogą być przyjęci do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnym  jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Miejska Kraków nadal dysponuje wolnymi miejscami.
  3. Do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 przyjmowani są kandydaci urodzeni  w latach 2015, 2014, 2013,2012.
  4. Kandydaci urodzeni w roku 2012 objęci są  rocznym obowiązkowym   przygotowaniem przedszkolnym.
  5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora Przedszkola.
  6. Składanie wniosków, wraz z załącznikami potwierdzającymi Kryteria, przez rodziców / opiekunów prawnych o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 od  1marca 2018 r. do 31 marca 2018 r.  do godziny 16:00.
  7. Wnioski przyjmuje Dyrektor Przedszkola według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek  –  7:00 – 16:30

Wtorek  –  8:00 – 12:00

Czwartek  –  8:00 – 16:00

30.03.2018 ( piątek)  –  8.00 – 16.00

Wnioski dostępne będą:

Kryteria  przedstawione w tabelach poniżej mają różną wartość, którą się sumuje.

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia  potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów głównych i kryteriów dodatkowych.

Wymagane dokumenty mogą być złożone w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica /opiekuna prawnego kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym.

Szczegółowych  informacji i odpowiedzi na wszelkie pytania   i wątpliwości rodziców  można zasięgnąć u Dyrektora tel: (12) 637-43-02  lub (12) 636-75-40

Elektroniczny system rekrutacyjny zostanie uruchomiony 1 marca br. Na stronach serwisu dla rodziców: https://krakow.formico.pl dostępne będą: szczegółowe zasady rekrutacji, oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (w tym oddziałów “0”) przy szkołach podstawowych oraz elektroniczny wniosek o przyjęcie.

Kryteria główne -TABELA 1

Kryteria dodatkowe -TABELA 2

 

 

 


>> Powrót...
Wielkość fontu
Kontrast