Samorządowe Przedszkole numer 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DOTYCZY  KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 121 z ODDZIAŁAM  INTEGRACYJNYMI

Podstawa prawna: Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203).

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  1. Do Przedszkola Samorządowego w Krakowie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
  2. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Miejskiej Kraków mogą być przyjęci do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Miejska Kraków nadal dysponuje wolnymi miejscami.
  3. Do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 przyjmowani są kandydaci urodzeni  w latach 2017, 2016, 2015, 2014.
  4. Kandydaci urodzeni w roku 2014 objęci są  rocznym obowiązkowym   przygotowaniem przedszkolnym.
  5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora
  6. Składanie wniosków, wraz z załącznikami potwierdzającymi Kryteria, przez rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 od 2 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. do godziny 15:00.
  7. Wnioski przyjmuje Dyrektor Przedszkola według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek – 7:00 –16:30

Wtorek – 8:00 – 12:00

Czwartek  – 8:00 – 15:00

Lub w terminie wcześniej uzgodnionym telefonicznie z Dyrektorem Przedszkola.

Wnioski dostępne będą:

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów głównych i kryteriów dodatkowych.

Wymagane dokumenty mogą być złożone w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność   z oryginałem przez rodzica /opiekuna prawnego kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych zeznań, a przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym.

Szczegółowych informacji i odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości rodziców można zasięgnąć u Dyrektora.

Tel.: (12) 637 – 43 – 02 lub (12) 636 – 75 – 40

Elektroniczny system rekrutacyjny zostanie uruchomiony 2 marca br. Na stronach serwisu dla rodziców: https://krakow.formico.pl dostępne będą: szczegółowe zasady rekrutacji, oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (w tym oddziałów “0”) przy szkołach podstawowych oraz elektroniczny wniosek o przyjęcie.


>> Powrót...
Wielkość fontu
Kontrast